Disclaimer 2017-04-14T21:14:22+00:00

Disclaimer

Algemeen

Deze website https://www.infoklik.nl, alsmede de bijbehorende (sub)domeinen in bezit van Schroen Media, hierna te noemen “deze website”, worden beheerd door Schroen Media VOF, een vennootschap onder firma, statutair gevestigd te Heythuysen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65662903, hierna te noemen “Schroen Media”.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de materialen op deze website berusten bij Schroen Media of haar toeleveranciers.

De informatie op deze website is bedoeld voor eigen of intern gebruik van (potentiële) afnemers en partners van Schroen Media. Het is de gebruiker niet toegestaan om de inhoud van deze website of delen daarvan voor andere doelen te gebruiken, verveelvoudigen of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Schroen Media.

Schroen Media behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud van deze website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover voorafgaande mededeling te hoeven doen aan de gebruiker.

De inhoud van deze website wordt met grote zorgvuldigheid door Schroen Media samengesteld en onderhouden. De mogelijkheid bestaat echter dat bepaalde informatie verouderd of niet correct is. Schroen Media wijst de gebruiker daarom op het belang om de informatie op deze website te verifiëren alvorens op de inhoud van deze website gebaseerde activiteiten te ondernemen of beslissingen te nemen.

Links

Op deze website zijn verwijzingen en/of hyperlinks naar websites die niet door Schroen Media worden beheerd opgenomen. Deze websites zijn zorgvuldig geselecteerd door Schroen Media. Schroen Media wijst de gebruiker er echter op dat Schroen Media geen invloed heeft op de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van deze websites.

Het staat de gebruiker vrij een hyperlink naar (een pagina van) deze website te maken, mits de verwijzing naar deze website niet is bedoeld voor negatieve publiciteit of aandacht voor Schroen Media of haar producten of diensten. Schroen Media behoudt zich het recht voor de gebruiker op ieder moment naar eigen inzicht te verzoeken een door de gebruiker geplaatste hyperlink te verwijderen.

Privacy

Persoonsgegevens die door de gebruiker via deze website aan Schroen Media ter beschikking worden gesteld, zullen door Schroen Media alleen worden gebruikt ten behoeve van:

  • het toesturen van een door de gebruiker aangevraagde nieuwsbrief of andere informatie;
  • het uitvoeren van een bestelling door de gebruiker;
  • het verlenen van ondersteuning aan de gebruiker in zijn gebruik van Schroen Media producten en diensten.

Schroen Media zal de aan haar via deze website ter beschikking gestelde persoonsgegevens en andere gegevens niet aan derden ter beschikking stellen. Dit laat onverlet dat derden, die Schroen Media inschakelt voor het uitvoeren van haar bedrijfsvoering, kennis kunnen nemen of toegang kunnen hebben tot deze gegevens in het kader van hun werkzaamheden voor Schroen Media.

Schroen Media draagt zorg voor een adequate beveiliging tegen verlies, diefstal en ongeautoriseerde toegang of wijziging van de via deze website ter beschikking gestelde persoonsgegevens en andere gegevens. De door Schroen Media genomen maatregelen en getroffen voorzieningen zullen redelijk zijn, gelet op de op dat moment gangbare methoden en de gevoeligheid van de gegevens.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies, zowel van Schroen Media als van derden zoals Google. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schrijf van de computer van de gebruiker wordt opgeslagen.

De cookies op deze website zijn bedoeld om het gebruik van deze website te faciliteren, instellingen en voorkeuren van de gebruiker van deze website te onthouden en/of het gebruik van deze website bij te houden en daarover rapportages verkrijgen. De cookies kunnen via de browser worden uitgezet, maar dit kan het functioneren van deze website negatief beïnvloeden.